Werkwijze Stef’s praktijk

Onze eerste ontmoeting zal een kennismakingsgesprek zijn. Dat kan telefonisch of in de praktijk. Tijdens dit kennismakingsgesprek leren wij elkaar beter kennen en onderzoeken we of mijn diensten passen bij uw kind, gezin en jullie vraag.

Na het kennismakingsgesprek volgt er een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen we alle benodigde informatie verzamelen en samen een plan op maat maken. In dit plan geven we richting aan de inhoud, de duur en de frequentie van onze afspraken.

Dan start de volgende fase, het uitvoeren van het door ons opgestelde plan. Het is fijn als we tussentijds samen kunnen blijven kijken of we op de goede weg zitten of dat er iets anders nodig is. Ook over de duur en frequentie van deze evaluatiemomenten maken we afspraken.

Als het plan doorlopen is en we toe zijn aan de afronding, gaan we een eindgesprek voeren. Tijdens dit eindgesprek ontvangen jullie een verslag met de verzamelde informatie en adviezen of een boekje met daarin de oefeningen die samen met uw kind gedaan zijn. Zo kunnen jullie altijd even terugkijken hoe het ook alweer zat.

Stef’s Praktijk voor Orthopedagogiek maakt gebruik van stepped diagnoses (getrapte diagnostiek) en stepped care (getrapte zorg). Dat betekent dat er gestart wordt met de lichtste, maar nog steeds de veiligste vorm van diagnostiek of behandeling. Wanneer dit niet voldoende blijkt, zal de diagnostiek of zorg opschalen naar een intensievere vorm. Zo probeert Stef’s Praktijk ieder kind en gezin de juiste zorg op maat te bieden. Zonder (onnodig) zware behandelingen aan te gaan, wordt u wel serieus genomen in uw hulpvraag. Stef’s Praktijk gelooft dat met kleine aanpassingen, grootste veranderingen in gang gezet kunnen worden. Wanneer er zeer intensieve en -specialistische zorg nodig is die de praktijk niet kan bieden, zal Stef’s Praktijk altijd zo passend mogelijk doorverwijzen naar de plek waar deze hulp wel aangeboden wordt.

Algemene werkwijze van Stef’s Praktijk

Zoals eerder besproken, is alle hulp en zorg bij Stef’s Praktijk maatwerk. Het kan dus zo zijn, dat het bij iedereen net een beetje anders gaat. We maken samen afspraken over wat we precies gaan doen, maar ook bijvoorbeeld hoe vaak we elkaar zien en hoe lang dat gaat duren. Deze afspraken maken we met uw kind en de belangrijke anderen. Zo weet iedereen wat er gaat gebeuren. Wel is er een algemene werkwijze die een beeld geeft hoe er gewerkt wordt bij Stef’s Praktijk.

behandeling

Een (telefonische) kennismaking waarin de hulpvraag duidelijk wordt.

diagnostiek

Een intakegesprek waarin alle benodigde informatie wordt verzameld, de best passende mogelijkheden worden besproken en een plan op maat wordt gemaakt.

anders leren

Het uitvoeren van de diagnostiek, behandeling of begeleiding volgens het plan, met tussentijdse evaluaties bij langdurende trajecten.

anders leren

De eindevaluatie voor de afronding van de zorg of het bespreken van passende vervolgzorg.

behandeling

Het aanleveren van het verslag.

Als het bij stap 2 nog niet mogelijk is om een plan te maken, omdat het bijvoorbeeld nog niet (helemaal) duidelijk is wat er aan de hand is. Kunnen er onderzoekslessen worden ingezet om de situatie in kaart te brengen. Ook kan er bijvoorbeeld een observatie plaatsvinden om meer zicht te krijgen op wat er speelt en wat er nodig is.

Voor een consult voor ouders (of professionals) hanteert Stef’s Praktijk de volgende werkwijze:

  1. Een (telefonische) kennismaking waarin de hulpvraag en de situatieschets duidelijk wordt.

  2. Stef’s Praktijk onderzoekt de best passende adviezen bij de geschetste situatie.

  3. Er vindt een consult plaats waarin de adviezen besproken worden en er gekeken wordt naar wat haalbaar, passend en werkbaar is voor het gezin.

  4. Het aanleveren van het verslag met de daarin beschreven adviezen.

praktijk van stef

Persoonlijke aandacht begint met een ontmoeting. Neem vrijblijvend contact op met Stef’s
Praktijk voor vragen of plan een kennismakingsgesprek

praktijk van stef
Steffie roelofs

Persoonlijke aandacht begint met een ontmoeting. Neem vrijblijvend contact op met Stef’s Praktijk voor vragen of plan een kennismakingsgesprek

Steffie roelofs

Meest gestelde vragen

empty toggle
Wordt de aangeboden zorg door Stef's praktijk vergoed?

Op dit moment is Stef's Praktijk een particuliere praktijk. Dat houdt in dat u rechtstreeks contact op kan nemen zonder verwijzing van de huisarts, gemeente of andere professionals. Vanaf de start tot en met de afronding heeft u met dezelfde persoon te maken.

Deze manier van werken is dan ook een bewuste keuze.
Dat betekent ook dat de kosten voor de zorg niet vergoed worden en daarmee voor uw eigen rekening zijn.

Voorafgaand aan de zorg gaan we in gesprek over welke hulp passend is en welke kosten daarbij horen. Ook gaan we in gesprek over welke vorm van betaling bij uw situatie past. Zo bent u voorbereid en komt u niet voor verrassingen te staan. Alles gaat in overleg en samen dragen we zorg voor de best passende vorm van hulp.

Hoe gaat Stef's praktijk met mijn gegevens om?

Stef's Praktijk gaat zeer zorgvuldig om met de informatie die verzameld, ontvangen en gedeeld wordt. Vanuit de beroepscode gelden er strenge regels voor de omgang met privacygevoelige informatie. Deze regels leeft Stef's Praktijk dan ook streng na. Dat houdt in dat er sprake is van een geheimhoudingsplicht, er geen papieren dossiers worden bewaard, er een sterke beveiliging op het computersysteem van de praktijk zit, er veilig e-mailverkeer plaatsvindt middels Zivver en dat er altijd overleg plaatsvindt met het gezin over het ontvangen, delen en bewaren van gegevens. Hier zal dan ook altijd toestemming voor worden gevraagd. U kunt ook het privacyreglement bekijken voor meer informatie.

Wat houdt NVO en SKJ in?

Zowel de NVO als het SKJ zijn gericht op het borgen van de kwaliteit van de aangeboden jeugdhulp en -zorg in Nederland.
De NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) is gericht op universitair opgeleide (ortho)pedagogen. Het is een beroepsvereniging die de orthopedagoog ondersteuning biedt maar ook aanstuurt op deskundigheidsbevordering. Door middel van trainingen, intervisie, supervisie, scholing en bijeenkomsten wordt de orthopedagoog meegenomen in de nieuwste ontwikkelingen in de wetenschap en de praktijk.
Het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) is gericht op jeugdhulpverleners. Er gelden strenge eisen voor alle professionals die beroepsmatig in aanraking komen met jeugd. Het SKJ is een kwaliteitsregister dat aantoont dat de geregistreerde professional voldoet aan deze strenge eisen. Het houdt in dat de jeugdhulpverlener vakbekwaam is en door verplichte bijscholing op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen en wetgeving.

Hoe leg ik mijn kind uit dat we hulp / zorg gaan ontvangen?

Soms kan het lastig zijn om aan uw kind uit te leggen waarom u als ouder de hulp inschakelt van een orthopedagoog. U kiest waarschijnlijk voor deze hulp omdat u zorgen heeft en het beste wil voor uw kind en gezin. Toch kan er een angst ontstaan om uw kind te belasten, overvragen of een naar gevoel te geven. Het kan ook zo zijn dat u simpelweg gewoon niet goed weet hoe u dit uit kan leggen. Stef's Praktijk wil het belang van het krijgen van eerlijke en correcte informatie benadrukken. Dat geldt voor iedereen, ook voor kinderen. Gelukkig hoeft u dat niet alleen te doen. Stef's Praktijk heeft op verschillende plekken op deze website brieven toegevoegd. Deze brieven zijn gemaakt om u als ouder te ondersteunen in het geven van informatie aan uw kind. Dat kunt u doen door deze brief samen met uw kind te lezen. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat Stef's Praktijk doet en wat uw kind daaraan kan hebben. U kunt deze brieven downloaden door op de knop "Brief voor jou" te klikken onderaan de pagina, bij verschillende onderwerpen op deze website.

empty toggle
Wat is het verschil tussen een kinderpsycholoog en een orthopedagoog?

Een kinderpsycholoog en een basis-orthopedagoog zijn beiden master universitair geschoolde gedragswetenschappers. De opleidingen hebben veel raakvlakken maar ook verschillen. Zo houdt de kinderpsycholoog zich met name bezig met de kind kenmerken. De kinderpsycholoog kijkt welke factoren in het kind kunnen leiden tot de problemen die het kind ervaart. Dat kan door bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar ASS of ADHD.
De orthopedagoog is meer gericht op de situatie of omgeving waarin het kind zich bevindt. Natuurlijk kan er sprake zijn van een aanleg voor een bepaalde problematiek, iets wat van het kind is. Toch zien we dat de problematiek bij kinderen heel anders tot uiting kan komen door de invloed van de omgeving. En daar richt de orthopedagoog zich met name op. Dat wil niet zeggen dat de kinderpsycholoog de omgevingsfactoren helemaal niet meeneemt en dat de orthopedagoog niet naar de individuele problematiek van het kind kijkt. Kortom er zijn veel raakvlakken, echter is de werk- en kijkwijze ook grotendeels verschillend.

Wat kan een orthopedagoog voor mij betekenen?

Een basis-orthopedagoog heeft een universitaire master afgerond in de Pedagogische Wetenschappen, met als afstudeerrichting Orthopedagogiek. Een orthopedagoog is gespecialiseerd in problematische leer- en opvoedingssituaties van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dat betekent dat een orthopedagoog adviezen kan geven aan ouders en belangrijke anderen over opvoedsituaties, onderwijs- of ontwikkelingsvraagstukken.

Daarnaast begeleidt een orthopedagoog ook kinderen en jongeren bij wie de ontwikkeling anders verloopt.
Ouders van deze kinderen ervaren vaak meer uitdagingen in de opvoeding. Samen met de orthopedagoog kunnen ze werken aan het versterken van bepaalde opvoedingsvaardigheden. Veel voorkomende thema's zijn bijvoorbeeld: explosief gedrag, vermoedens van hoogbegaafdheid, angsten, autisme, een scheiding, rouw en verlies, het stellen van grenzen, omgaan met peuters of juist pubers, zindelijkheid, moeilijkheden met leren of motivatie.

Naast het begeleiden van kinderen en ouders kan de orthopedagoog ook diagnostisch onderzoek doen. Zoals bijvoorbeeld het afnemen van een intelligentieonderzoek. Ook kan de orthopedagoog onderzoek doen naar aandacht en concentratie of de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind.

Wat is de beroepscode van de NVO?

De beroepscode is de leidraad in het werk van de orthopedagoog. In de beroepscode staan regels die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de zorg en nodig zijn in ethische- en morele kwesties. De orthopedagoog is verplicht om te handelen volgens de beroepscode van de NVO. In de beroepscode staan zowel algemene uitgangspunten als concrete regels, die het welzijn en de veiligheid van het kind, de jongere of het gezin moeten waarborgen. Onder de professionele standaard van de orthopedagoog vallen: de beroepscode, de wet- en regelgeving rondom kind en jeugd, richtlijnen jeugdhulp, kwaliteitstandaarden en het tuchtrecht.

Op het moment dat de orthopedagoog zich hier niet aan houdt, kunt u als ouder een klacht indienen. Dat kan zowel bij de NVO als bij het SKJ. Op het moment dat u er niet uitkomt met Stef's Praktijk zelf, is er in sommige gevallen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het onafhankelijke College van Toezicht. Dan wordt er mogelijk een tuchtprocedure gestart waarin de situatie onderzocht wordt. Natuurlijk is het de wens en missie van Stef's Praktijk om samen zorg te dragen voor een zinvolle, veilige en respectvolle vorm van hulp. Mocht het toch niet lukken om er samen uit te komen, kunt via deze wegen een klacht indienen. Het klachtenformulier kunt u vinden op de website van de NVO of het SKJ.